Skip to main content

Regulamin wycieczek

(Ostatnio aktualizowane: czerwiec 2024)

We Wczasywazji.pl (część grupy MakeYourAsia Co., Ltd.) skupiamy się na tworzeniu niesamowitych wrażeń z podróży, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i dbając o komfort oraz satysfakcję wszystkich uczestników. W związku z tym przygotowaliśmy poniższy Regulamin i wytyczne dotyczące wycieczek.

Podróżując z nami, zgadzasz się przestrzegać poniższych zasad. Prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie ich, aby mieć pewność, że Twoja podróż przebiegnie bezproblemowo.

Do zobaczenia w Azji!

Status prawny: MakeYourAsia Co., Ltd. jest legalnym organizatorem wycieczek, posiadającym międzynarodową licencję ASEAN: 79-904 / 2018 / TCDL-GP LHQT. Działamy jako firma zarządzająca destynacjami (DMC) w regionie ASEAN.

1. Zasady ogólne

1.1. Zasada wzajemnego szacunku

Uprzejmie prosimy, aby wszyscy goście zachowywali się z szacunkiem wobec innych gości, przewodników i lokalnych mieszkańców. Należy pamiętać, że zakłócające spokój lub obraźliwe zachowania nie będą tolerowane.

1.2. Polityka antydyskryminacyjna

Wyznajemy zasadę zerowej tolerancji wobec rasizmu, dyskryminacji i molestowania w jakiejkolwiek formie. W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionych zachowań zastrzegamy sobie prawo do usunięcia z wycieczki bez zwrotu kosztów.

1.3. Polityka dotycząca molestowania seksualnego

Wyznajemy zasadę zerowej tolerancji wobec molestowania seksualnego. Obejmuje to niepożądane zaloty, niewłaściwe dotykanie lub sugestywne komentarze. Goście wykazujący takie zachowanie zostaną natychmiast usunięci z wycieczki bez możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy.

1.4. Prawo do odmowy świadczenia usług

Celem naszych wycieczek jest zapewnienie wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług lub usunięcia uczestnika, który zakłóca wycieczkę, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zachowuje się w sposób uznany przez nasz personel za niewłaściwy. Może to obejmować usunięcie danej osoby z niektórych segmentów lub całego pakietu wycieczki.

1.5. Zgłaszanie incydentów

Jeżeli jakikolwiek gość doświadczy lub będzie świadkiem zakłócającego spokój, obraźliwego lub niewłaściwego zachowania, powinien niezwłocznie skontaktować się z osobą odpowiedzialną za wycieczkę ze strony Wczasywazji.pl i zgłosić incydent.

2. Zdrowie i bezpieczeństwo

2.1. Ubezpieczenie zdrowotne

Goście ponoszą odpowiedzialność za własne zdrowie i bezpieczeństwo podczas wycieczki. Wczasywazji.pl zapewniają lokalne ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami kraju odwiedzanego. Jednakże zdecydowanie zalecamy, aby goście wykupili prywatne ubezpieczenie podróżne, obejmujące ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych wypadków, nagłych przypadków medycznych i transportu powrotnego w celu leczenia w kraju ojczystym.

2.2. Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa

Wszyscy goście zobowiązani są do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa wydanych przez Pilotów wycieczek lub Przewodników zatrudnionych we Wczasywazji.pl. Niezastosowanie się do tychże instrukcji bezpieczeństwa może skutkować wykluczeniem z całego pakietu wycieczki lub określonych aktywności.

2.3. Szczególne potrzeby zdrowotne

Goście cierpiący na schorzenia wymagające szczególnej uwagi, opieki lub zakwaterowania muszą poinformować o tym firmę w momencie dokonywania rezerwacji.

2.4. Alergie

Goście zobowiązani są poinformować osobę odpowiedzialną za organizację wyjazdu o wszelkich alergiach, zwłaszcza związanych z żywnością, w momencie dokonywania rezerwacji. Wczasywazji.pl nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy zdrowotne wynikające z alergii, o których nie zostaliśmy poinformowani.

2.5. Problemay zdrowotne i ograniczenia dietetyczne

Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się uwzględniać potrzeby medyczne i ograniczenia dietetyczne. Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych środków medycznych oraz poinformowanie przewodników o nagłych problemach zdrowotnych wpływających na zdolność wzięcia aktywnego udziału w wycieczce.

2.6. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa

Należy pamiętać, że Wczasywazji.pl nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub obrażenia, które mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa lub lekkomyślnego zachowania.

3. Dokumenty podróżne i wizy

3.1. Ważność paszportu

Uczestnicy mają obowiązek upewnić się, że ich paszport jest ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wjazdu na teren każdego kraju docelowego.

3.2. Wiza

Uzyskanie ważnej wizy, zgodnej z przepisami kraju docelowego, leży wyłącznie w gestii uczestnika. Wczasywazji.pl w miarę możliwości zapewniają wsparcie i pomoc w procesie wizowym, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy czy opóźnienia związane z zatwierdzaniem wniosków wizowych i za efekty postępowania wizowego.

3.3. Odmowa wjazdu

Wczasywazji.pl nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę wjazdu na teren kraju docelowego jakiemukolwiek uczestnikowi przez urzędników imigracyjnych. Goście muszą upewnić się, że spełniają wszystkie wymogi wjazdowe i posiadają całą niezbędną dokumentację

4. Udział w wycieczce

4.1. Spóźnienia

Apelujemy do gości o codzienne punktualne przybycie na miejsce rozpoczęcia wycieczki, zgodnie z planem jej rozpoczęcia. Jeśli spodziewają się Państwo opóźnienia, prosimy o poinformowanie nas o tym wcześniej. W takim przypadku dołożymy wszelkich starań, aby wycieczka mogła się odbyć, może być jednak konieczne jej przełożenie lub dokonanie alternatywnych ustaleń, jeśli uwzględnienie późnego przybycia nie będzie możliwe. Należy pamiętać, że zwroty kosztów za opuszczone wycieczki nie są możliwe.

4.2. Sytuacje nagłe i nieprzewidziane okoliczności

W przypadku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak odwołanie lotu lub zmiany w rozkładach transportu (autokary, pociągi, itp.), Wczasywazji.pl dołożą wszelkich starań, aby zapewnić alternatywne rozwiązania w ramach pierwotnej ceny wycieczki. Jeżeli te propozycje przekroczą początkowy budżet, wszelkie dodatkowe koszty zostaną naliczone wyłącznie po konsultacji i porozumieniu z gośćmi.

4.3. Siła wyższa

Wczasywazji.pl nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność wywiązania się ze swoich zobowiązań umownych z powodu zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym między innymi klęsk żywiołowych, wojen, niepokojów społecznych, aktów terroryzmu, ograniczeń rządowych, strajków, sporów pracowniczych, pandemii lub niespodziewanych zdarzeń, których nie można było przewidzieć, złagodzić, ani im zapobiec. W takich przypadkach postaramy się zaoferować alternatywne rozwiązania lub zmianę termin wykonania usług, których to dotyczy. Jednakże wszelkie dodatkowe koszty wynikające z tych okoliczności zostaną poniesione przez gości.

4.4 Zgłaszanie problemów podczas wycieczki

W przypadku jakichkolwiek problemów lub rozbieżności z realizowanym programem, zakwaterowaniem, lotami, transferami lub innymi usługami zawartymi w pakiecie, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym zespołem telefonicznie lub za pomocą komunikatorów typu WhatsApp czy Messenger. Problemy niezgłoszone naszym konsultantom w trakcie wycieczki mogą nie być weryfikowalne i mogą utrudniać nam interwencję i skuteczne rozwiązanie wszelkich problematycznych kwestii.

5. Udział nieletnich

5.1. Towarzyszenie rodzica/opiekuna prawnego

Do wzięcia udziału w wycieczkach zapraszamy uczestników w każdym wieku, jednakże wszystkim uczestnikom poniżej 18 roku życia musi towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny.

5.2. Odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych

Za zachowanie osoby niepełnoletniej i przestrzeganie przez nią zasad wycieczki odpowiada rodzic lub opiekun prawny.

5.3. Ograniczenia wiekowe

Będziemy wyraźnie informować o wszelkich planowanych aktywnościach objętych ograniczeniami wiekowymi, a za ich przestrzeganie odpowiada rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej.

5.4. Odmowa udziału w niektórych aktywnościach

Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników wycieczki Wczasywazji.pl zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału osobom niepełnoletnim w niektórych aktywnościach, jeśli zostaną one uznane za niebezpieczne lub nieodpowiednie.

6. Udział kobiety w ciąży

6.1. Komfort i bezpieczeństwo

Nasze wycieczki są w pełni dostępne dla kobiet w ciąży. Staramy się zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu.

6.2. Konsultacja medyczna

Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed wzięciem udziału w wycieczce, aby upewnić się, że jest to dla nich bezpieczne.

6.3. Informacja o ciąży

Prosimy o poinformowanie Wczasywazji.pl o ciąży w momencie rezerwacji, abyśmy mogli dostosować program wycieczki odpowiednio do wymagań i potrzeb.

6.4. Ograniczenia

Niektóre atrakcje mogą być nieodpowiednie dla osób w ciąży. O wszelkich ograniczeniach lub zaleceniach dotyczących alternatywnych aktywności poinformujemy w momencie otrzymania informacji o ciąży.

6.5. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wczasywazji.pl nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy zdrowotne związane z ciążą, które mogą wyniknąć podczas wycieczki. Goście odpowiadają za własne zdrowie i bezpieczeństwo.

7. Rzeczy osobiste

Zalecamy gościom dbanie o swoje rzeczy osobiste. Wczasywazji.pl nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie mienia i przedmiotów osobistych podczas wycieczki. Dla większego bezpieczeństwa zalecamy przechowywanie cennych przedmiotów w sejfach hotelowych.

8. Spożywanie alkoholu i substancji niedozwolonych

8.1. Wyznaczone miejsca, dopuszczalne limity

Spożywanie alkoholu jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach i musi mieścić się w dopuszczalnych limitach. Należy pamiętać, że nadmierne spożycie alkoholu i wszelkie destrukcyjne zachowania wynikające ze spożywania alkoholu nie będą tolerowane.

8.2. Prawo do odmowy wykonania usługi lub usunięcia uczestnika

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania usługi lub usunięcia gościa z całości wycieczki lub dowolnej jej części, jeśli będzie on nadmiernie nietrzeźwy, pod wpływem nielegalnych substancji psychoaktywnych lub będzie stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego lub innych. W takich przypadkach decyzję o usunięciu gościa z wycieczki podejmuje wyznaczony przez Wczasywazji.pl Pilot wycieczki lub Przewodnik.

8.3. Odmowa zwrotu kosztów

Należy pamiętać, że zwrot kosztów nie zostanie przyznany, jeśli gość zostanie usunięty z wycieczki lub jej części z powodu naruszenia powyższych zasad.

9. Ochrona zwierząt

9.1. Etyczne praktyki

Wczasywazji.pl angażują się w etyczną turystykę i nie organizują ani nie popierają żadnych działań, które wykorzystują zwierzęta dla rozrywki lub atrakcji.

9.2. Obserwacja dzikiej przyrody

Wszystkie działania związane z obserwacją dzikiej przyrody prowadzimy z najwyższym szacunkiem dla zwierząt i ich siedlisk. Goście mają obowiązek przestrzegać wytycznych, zapewniających minimalne niepokojenie dzikiej przyrody.

9.3. Schroniska i azyle dla zwierząt

Nasza firma wspiera i odwiedza tylko te schroniska i azyle dla zwierząt, które są certyfikowane i spełniają rygorystyczne standardy w zakresie dobrostanu zwierząt.

9.4. Zakaz bezpośredniej interakcji

Bezpośrednia interakcja z dzikimi zwierzętami, np. jazda na zwierzętach lub ich karmienie, jest zabroniona podczas naszych wycieczek, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie zarówno gości, jak i zwierząt.

9.5. Odpowiedzialne zakupy

Wszelkie produkty i pamiątki do których użyto materiałów pochodzenia zwierzęcego muszą pochodzić z etycznego źródła, dlatego zachęcamy gości, aby unikali kupowania przedmiotów, które przyczyniają się do wykorzystywania dzikiej przyrody.

9.6. Edukacja gości

Wczasywazji.pl edukują swoich gości w temacie ochrony przyrody i odpowiedzialnej turystyki. Zachęcamy do okazywania szacunku zwierzętom i apelujemy o niewspieranie działań, które negatywnie wpływają na ich dobrostan lub są etycznie wątpliwe.

10. Odpowiedzialność za środowisko naturalne

10.1. Zrównoważone praktyki

Dążymy do ograniczenia naszego negatywnego wpływu na środowisko i zachęcamy naszych gości, aby przyłączyli się do nas w tych wysiłkach.

10.2. Gospodarka odpadami

Apelujemy do gości, aby pomagali minimalizować ilość odpadów, wybierając butelki, torby i pojemniki na wodę wielokrotnego użytku.

10.3. Szacunek dla przyrody

Prosimy gości o poszanowanie naturalnych siedlisk zwierząt oraz dzikiej przyrody poprzez poruszanie się wyznaczonymi ścieżkami, nieniepokojenie roślin i zwierząt oraz niepozostawianie śmieci.

10.4. Oszczędzanie wody i energii

Zachęcamy gości do oszczędzania wody i energii poprzez ograniczanie ich zużycia, jeśli to możliwe, na przykład poprzez wyłączanie świateł i zakręcanie kranów, gdy nie są używane.

10.5. Produkty lokalne i przyjazne dla środowiska

Jeśli to możliwe, podczas naszych wycieczek używamy produktów lokalnych i przyjaznych dla środowiska. Zachęcamy gości do wspierania lokalnych biznesów i wybierania opcji przyjaznych środowisku.

10.6. Inicjatywy edukacyjne

Zapewniamy informacje i edukację na temat lokalnego środowiska i wysiłków na rzecz jego ochrony. Zachęcamy gości do udziału i wspierania tych inicjatyw.

10.7. Ekologiczne gadżety

Podczas naszych wycieczek korzystamy z ekologicznych gadżetów i materiałów, ustanawiając standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko w regionie ASEAN.

11. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Wczasywazji.pl aktywnie angażują się w inicjatywy CSR mające na celu wspieranie społeczności lokalnych, promowanie ochrony środowiska i poprawę dobrobytu obszarów, na których działamy. Zachęcamy gości do aktywnego udziału w naszych działaniach CSR podczas wycieczek.

12. Prywatność danych

12.1. Poufność

Wszystkie e-maile, dokumenty i dane osobowe udostępniane pomiędzy gośćmi a Wczasywazji.pl są traktowane jako poufne i chronione zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

12.2. Ochrona danych

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych gości. Obejmuje to bezpieczne przechowywanie i ograniczony dostęp do danych osobowych.

12.3. Wykorzystanie informacji

Dane osobowe przekazane przez gości zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki. Nie będą one udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

12.4. Udzielanie informacji

Goście muszą podać wszystkie niezbędne informacje wymagane do przeprowadzenia rezerwacji, w tym imiona i nazwiska, zdjęcia personalizowanej strony paszportu i wszelkie inne istotne szczegóły.

13. Zasady dotyczące zdjęć i filmów

13.1. Wyrażenie zgody

Wczasywazji.pl zawsze proszą gości o pisemną zgodę przed fotografowaniem lub filmowaniem ich w celach promocyjnych i marketingowych. Jeśli nie chcesz, żeby Cię fotografowano lub filmowano, poinformuj o tym Pilota wycieczki lub Przewodnika na początku wycieczki.

13.2. Poszanowanie prywatności

Zachęcamy gości do utrwalania wspomnień na zdjęciach i filmach podczas wycieczki, prosimy jednak o poszanowanie prywatności innych gości i miejscowych mieszkańców.

13.3. Korzystanie z dronów

Goście mogą korzystać z dronów, ale muszą wziąć pełną odpowiedzialność za ich bezpieczne i zgodne z lokalnym prawem działanie. Upewnij się, że użytkowanie drona jest bezpieczne i w pełni zgodne ze wszystkimi lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Wczasywazji.pl nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia lub szkody wynikające z użycia drona.

14. Zwolnienie z odpowiedzialności

14.1.

Zachęcamy wszystkich do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczny i przyjemny przebieg wycieczki.

14.2.

Goście zgadzają się zwolnić firmę, jej pracowników i podmioty stowarzyszone z wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia, straty lub szkody poniesione podczas wycieczki, z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub umyślnego działania firmy i/lub jej przedstawicieli.

15. Konsekwencje naruszenia zasad

15.1.

Goście, którzy naruszą którąkolwiek z wymienionych wyżej zasad, mogą zostać usunięci z całego pakietu wycieczki lub określonych jej części.

15.2.

Goście usunięci z wycieczki będą odpowiedzialni za pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów powstałych w wyniku ich usunięcia, w tym za transport z powrotem do punktu początkowego lub kraju ojczystego.

16. Prawo właściwe i jurysdykcja

16.1.

Niniejsze zasady podlegają prawu Socjalistycznej Republiki Wietnamu i na nim się opierają.

16.2.

Wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszymi zasadami lub samymi wycieczkami będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Masz ochotę na więcej? Zobacz nasze wycieczki po Azij!